WSPÓŁPRACA: Pozyskiwanie KLIENTÓW, Szkolenia FINANSOWE, Program PARTNERSKI     zadzwoń 604 246 246

zobacz: oferty pracy :: telepraca ::  chałupnictwo :: ACN ::  aktywni :: klub pracy :: MLM :: doradca klienta :: przedstawiciel handlowy :: agencja przedstawicieli ::  ogłoszenia :: szkolenia, kursy
                                             
Telepraca - praca poza firm± dla specjalistów
Szukaj
 
Licznik odsłon strony


ZnajdĽ u nas propozycje pracy w domu i swoim otoczeniu.

Zarabiaj. Zacznij »» KURS ZARABIANIA


Praca czeka na aktywnych i przedsiębiorczych.
Nie szukaj byle jakiego etatu - współpracuj i osi±gaj korzy¶ci
Nie tylko finansowe.

Rozdział IIb    - zobacz

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Art. 67-5. § 1. Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o wiadczeniu usług drog± elektroniczn± (telepraca).

§ 2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach okrelonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególnoci za porednictwem rodków komunikacji elektronicznej.

Art. 67-6. § 1. Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę okrela się w porozumieniu zawieranym między pracodawc± i zakładow± organizacj± zwi±zkow±, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja zwi±zkowa - w porozumieniu między pracodawc± a tymi organizacjami.

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treci porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami zwi±zkowymi, pracodawca uzgadnia tre¶ć porozumienia z organizacjami zwi±zkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a.

§ 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zgodnie z § 1 i 2, pracodawca okrela warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniaj±c ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami zwi±zkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

§ 4. Jeżeli u danego pracodawcy nie działaj± zakładowe organizacje zwi±zkowe, warunki stosowania telepracy okrela pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Art. 67-7. § 1. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach okrelonych w art. 675, może nast±pić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo

2) w trakcie zatrudnienia.

§ 2. Jeżeli do uzgodnienia dotycz±cego wykonywania pracy w formie telepracy dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo okrela się warunki wykonywania pracy, zgodnie z art. 675.

§ 3. W trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy, na okrelone zgodnie z art. 675, może nast±pić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miarę możliwoci, uwzględnić wniosek pracownika dotycz±cy wykonywania pracy w formie telepracy.

§ 4. Nie jest dopuszczalne powierzenie wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie art. 42 § 4.

Art. 67-8. § 1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy, zgodnie z art. 677 § 1 pkt 2, każda ze stron może wyst±pić z wi±ż±cym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalaj± termin, od którego nast±pi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 2. Jeżeli wniosek telepracownika zostanie złożony po upływie terminu okrelonego w § 1, pracodawca powinien - w miarę możliwoci - uwzględnić ten wniosek.

§ 3. Po upływie terminu okrelonego w § 1 przywrócenie przez pracodawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nast±pić w trybie art. 42 § 1-3.

Art. 67-9. Brak zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy, w przypadku okrelonym w art. 677 § 3, a także zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy na zasadach okrelonych w art. 678, nie mog± stanowić przyczyny uzasadniaj±cej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

Art. 67-10. § 1. Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy następuje zgodnie z art. 677 §1 pkt 1, informacja, o której mowa w art. 29 § 3, obejmuje dodatkowo co najmniej:

1) okrelenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika,

2) wskazanie osoby lub organu, o których mowa w art. 31, odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 677 § 1 pkt 2, pracodawca przekazuje na pimie telepracownikowi informacje okrelone w § 1 pkt 1 i 2, najpóĽniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy w formie telepracy.

Art. 67-11. § 1. Pracodawca jest obowi±zany:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniaj±cy wymagania okrelone w rozdziale IV działu dziesi±tego,

2) ubezpieczyć sprzęt,

3) pokryć koszty zwi±zane z instalacj±, serwisem, eksploatacj± i konserwacj± sprzętu,

4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczn± i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu

- chyba że pracodawca i telepracownik postanowi± inaczej, w odrębnej umowie, o której mowa w § 2.

§ 2. Pracodawca i telepracownik mog±, w odrębnej umowie, okrelić w szczególnoci:

1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowi±cego własno¶ć telepracownika, spełniaj±cego wymagania okrelone w rozdziale IV działu dziesi±tego,

2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecnoci telepracownika na stanowisku pracy,

3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1, telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokoci okrelonej w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676, lub w umowie, o której mowa w § 2. Przy ustalaniu wysokoci ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególnoci normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilo¶ć wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Art. 67-12. § 1. Pracodawca okrela zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

§ 2. Telepracownik potwierdza na pimie zapoznanie się z zasadami ochrony danych, o których mowa w § 1, oraz jest obowi±zany do ich przestrzegania.

Art. 67-13. Telepracownik i pracodawca przekazuj± informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomoc± ¶rodków komunikacji elektronicznej albo podobnych rodków indywidualnego porozumiewania się na odległo¶ć.

Art. 67-14. § 1. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy.

§ 2. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:

1) wykonywania pracy,

2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,

3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- za uprzedni± zgod± telepracownika wyrażon± na pimie, albo za pomoc± ¶rodków komunikacji elektronicznej, albo podobnych rodków indywidualnego porozumiewania się na odległo¶ć.

§ 3. Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie może naruszać prywatnoci telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

§ 4. Pierwsz± kontrolę, w zakresie okrelonym w § 2 pkt 3, przeprowadza się, na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Art. 67-15. § 1. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawi±zania i rozwi±zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniaj±c odrębnoci zwi±zane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.

§ 2. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

Art. 67-16. Pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urz±dzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalnoci socjalnej.

Art. 67-17. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikaj±cym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowi±zki okrelone w dziale dziesi±tym, z wył±czeniem:

1) obowi±zku dbałoci o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, okrelonego w art. 212 pkt 4,

2) obowi±zków okrelonych w rozdziale III tego działu,

3) obowi±zku zapewnienia odpowiednich urz±dzeń higienicznosanitarnych, okrelonego w art. 233.

 Zobacz inne serwisy: 1 procent podatku : Centrum Biznesu Bielsko-Biała : Lokalna Informacja Gospodarcza : ODSZKODOWANIA - pomoc prawna : Znajoma Firma : kredyty, pożyczki : fundusze inwestycyjne : Banki internetowe : Fundusze Unii Europejskiej : bezpieczna firma : odzyskanie długów : wywiad gospodarczy : usługi detektywistyczne : ochrona : Telemarketing : Biuro firmy : Nowa firma (ZUS, podatki) : targi, wystawy : domy, mieszkania, parcele : wymiana okien : fugi, bruki : docieplanie : ogrodnicy : Bestgarden : zdrowie, alveo : kolagen : język angielski : Angielski Klub Biznesu : Szkolenia, kursy : BHP - kursy, szkolenia : Pierwsza pomoc, ratownictwo : kawiarenki internetowe kluby pracy : akademia przedsięborczo¶ci : kluby pasjonatów : dieta optymalna : leczenie ¶wiatłem : iluzjoni¶ci :

ProwadĽ (punkt) oddział informacji gospodarczej (Polska, województwo, powiat, gmina, miejscowo¶ć):
[województwo dolno¶l±skie - Jelenia Góra 075(Bolesławiec, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek, Zgorzelec), Legnica 076 (Głogów, Lubiń, Polkowice, Złotoryja), Wałbrzych 074(Dzierżoniów, Kłodzko, ¦widnica, Z±bkowice), Wrocław 071 (Ole¶nica, Oława, Strzelin)]
[kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz 052 (Innowrocław, Nakło, ¦wieck, Tuchola, Żnin), Toruń 056 (Chełm, Golub-Dobrzyn, Grudzi±dz, Toruń), Włocławek 054 (Aleksandrów, Rypin)]
[lubelskie Biała Podlaska 083 (Parczew, Włodawa), Chełm 082 (Łęczyca), Lublin 081 (Puławy, ¦widnica), Zamo¶ć 084 (Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów)]
[lubuskie - Gorzów Wielkopolski 095 (Międzyrzecze, Drezdenko, Sulęcin), Zielona Góra 068 (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, ¦wiebodzice, Żagań, Żary)]
[łódzkie - ŁódĽ 042 (Zgierz), Piotrków Trybunalski 044 (Bełchatów, Pabianice, Tomaszów), Sieradz 043 (Łask, Wieluń, Zduńska Wola), Skierniewice 046 (Łowicz, Rawa)]
[małopolskie - Kraków 012 (Chrzanów, My¶lenice, Proszowice, Wieliczka), Nowy S±cz 018 (Limanowa, Nowy Targ, Zakopane), Tarnów 014 (Bochnia, Brzesk), Ciechanów 023 () 033 (Wadowice, Sucha Beskidzka) 013 (Gorlice) 041 (Miechów) 032 (Olkusz, O¶więcim)]
[mazowieckie - Ostrołęka 029 (Maków, Przasnycz, Wołomin, Wyszków), Płock 024 (Gostynin), Radom 048 (Grójec, Kozienice, Lipsk, Szydłowiec, Zwoleń), Siedlce 025 (Garwolin, Mińsk, Sokołów, Węgrów), Warszawa 022 424-65-00 (Legionów, Nowy Dwór, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Sochaczew, )]
[opolskie Opole 077 (Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn-KoĽle, Kluczbork, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce)]
[podkarpackie Krosno 013 (Ustrzyki Dolne, Brzozów, Jasło, Krosno, Lesko, Sanok), Przemy¶l 016 (Jarosław, Lubaczów, Przeworsk), Rzeszów 017 (Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Mielec, Przeworsk), Tarnobrzeg 015 (Nisko, Stalowa Wola)]
[podlaskie Białystok 085 (Bielsk, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka), Łomża 086 (Grajewo, Mońki, Kolno, Wysokie Mazowieckie), Suwałki 087 (Augustów, Sejny)]
[pomorskie Gdańsk 058 (Gdynia, Sopot, Kartuzy, Ko¶cierzyna, Puck, Starogard, Tczew, Wejcherowo), Słupsk 059 (Bytów, Człuchów, Lębork) 052 (Chojnice), 055 (Malbork, Nowy Dwór, Sztum) ]
[¶l±skie Bielsko Biała (Szczyrk, Żywiec, Cieszyn, Wisła, Ustroń, Czechowice-Dziedzice) - 33 496 84 99 , Częstochowa 034 (Lubliniec, Myszków, Zawiercie), Katowice 032 (Będzin, Bytom, Chorzów, D±browa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Mikołów, Mysłowice, Piekary ¦l±skie, Pszczyna, Racibórz, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Siemianowice ¦l±skie, Sosnowiec, ¦więtochłowice, Tychy, Wodzisław, Zabrze, Żory)]
[¶więtokrzyskie - Kielce 041 (Busko, Jędrzejów, Kazimierz, Ostrowiec, Pińczów, Skarżysko, Starachowice), 044 (Końskie, Włoszczowa), 015 (Opatów, Sandomierz, Staszów) ]
[warmińsko-mazurskie - Elbl±g 055 (Braniewo), Olsztyn 089 (oddział 608 206 507) (Bartoszyce, Iława, Kętrzyn, Lidzbark, Nidzica, Nowe Miasto, Ostróda, Szczytno), 023 (Działdowo), 087 (Elbl±g, Ełk, Giżycko, Gołdap, Mr±gowo, Olecko, Pisz, Węgorzewo)]
[wielkopolskie - Kalisz 062 (), Konin 063 (Koło, Słupca, Turek), Leszno 065 (Gostyń, Krotoszyn, Rawicz, Wolsztyn), Piła 067 (Chodzież, Czarnków, Trzciana, W±growiec, Złotów), Poznań 061 (Gniezno, Grodzisk, Ko¶cian, Międzychód, Nowy Tomy¶l, Oborniki, Szamotuły, ¦roda, ¦rem, Wrze¶nia)]
[zachodnio-pomorskie Koszalin 094 (Białogard, Drawsko, Kołobrzeg, Sławno, Szczecinek, ¦widwin), Szczecin 091 (¦winouj¶cie, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Łobez, Pyrzyce, Stargard), 095 (Choszczno, My¶libórz), 067 (Wałcz)] »»Zobacz informacje
       

     copyright infoFIRMA. pl 2000- 2007

Strona WWW używa cookies. Je¶li się na to nie zgadzasz, możesz opu¶cić stronę lub zmienić ustawiania swojej przegl±darki internetowej.