Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 kontakt
 księga gości
 FDPA
 Rekomendacje
 
Sonda:
Twoja firma ma problem z płynnościa finansową?
Tak
Nie
różnie
 
 
 

Misja FDPA

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnieniu równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

Historia FDPA

Inicjatywa utworzenia FDPA zrodziła się na początku lat 80., jeszcze w czasie trwania w Polsce stanu wojennego. Dzięki hojności Fundacji D. Rockefeller'a i zaangażowaniu tak wybitnych osobistości jak Norman Borlaug (Laureat nagrody Nobla w 1971r.), Dr Szczepan Pieniążek, Dr J.B. Penn (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), udało się w 1988r. zarejestrować Fundację jako prywatną niezależną organizację pozarządową, której głównym celem było wspieranie restrukturyzacji polskiego rolnictwa i gospodarski żywnościowej, przekształceń polskiej wsi oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

W początkowych latach działalności FDPA koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski. W 1993 r., w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych nastąpił drastyczny wzrost bezrobocia na terenach wiejskich. W związku z tym Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności poza sektor rolny i żywnościowy. FDPA skoncentrowała się na programach wspierających zintegrowany rozwój wsi, rozwój przedsiębiorczości (w tym agroturystyki) i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W tym celu utworzono pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie. Uzupełnieniem usług mikro-pożyczkowych stały się usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie drobnej przedsiębiorczości.

FDPA dzisiaj

Działalność Fundacji została w ostatnich latach zintensyfikowana dzięki zaangażowaniu w realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego ze środków Banku Światowego oraz otrzymaniu dotacji na zasilenie kapitału mikropożyczkowego z rąk rządu brytyjskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacji Unidea. Szczególnie ważnym beneficjentem stała się młodzież wiejska, której FDPA ułatwia podjęcie zatrudnienia poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki kursom i stażom zawodowym. FDPA zaangażowała się również w debatę na temat rozwoju polskich obszarów wiejskich. Jej raporty o stanie wsi wydane w latach 2000, 2002 zostały uznane za źródło kompleksowej informacji o bieżącym stanie polskiej wsi i zapoczątkowały wiele debat politycznych. W roku 2004 wydany został kolejny raport zatytułowany "Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej". Fundacja realizuje również programy na rzecz rozwoju lokalnego na wsi i w tym celu współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój obszarów wiejskich.

Beneficjenci usług FDPA:

  • Mieszkańcy wsi, w tym rolnicy, i członkowie ich rodzin,
  • Młodzież i kobiety z obszarów wiejskich
  • Potencjalni przedsiębiorcy i bezrobotni,
  • Właściciele małych przedsiębiorstw,
  • Administracja samorządowa,
  • Organizacje pozarządowe wspierające rozwój wsi,
  • Kadra akademicka i instytucje badawcze zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.